ENMOD Traktat af 1977

Hvorfor skrive: "Bekendtgørelse af konvention af 18. maj 1977 om forbud mod militær eller enhver anden fjendtlig anvendelse af miljøpåvirkningsteknik."

Dvs. At Miljøpåvirkningsteknik er tilladt til fredelige formål  -  Aaahhaaa!?!

Originalt fra siden: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70582

Bekendtgørelse af konvention af 18. maj 1977 om forbud mod militær eller enhver anden fjendtlig anvendelse af miljøpåvirkningsteknik (* 1)


Ved kgl. resolution af 19. april 1978 har Danmark ratificeret den i Geneeve den 18. maj 1977 undertegnede konvention om forbud mod militær eller enhver anden fjendtlig anvendelse af miljøpåvirkningsteknik. Konventionen og det dertil knyttede tillæg har følgende ordlyd: Oversættelse.

KONVENTION

om forbud mod militær eller enhver anden fjendtlig anvendelse af miljøpåvirkningsteknik

Denne konventions deltagerstater, der

ER LEDET af interessen for at styrke freden, og som ønsker at bidrage til at standse våbenkapløbet og tilvejebringe almindelig og fuldstændig nedrustning under streng og effektiv international kontrol og til at frelse menneskeheden fra faren ved avendelsen af nye krigsmidler,

ER BESLUTTET På fortsat at føre forhandlinger med henblik på opnåelse af effektive fremskridt i retning af yderligere foranstaltninger på nedrustningsområdet,

ERKENDER, at videnskabelige og tekniske fremskridt kan åbne nye muligheder for miljøpåvirkning,

ERINDRER erklæringen fra De forenede Nationers konference om det menneskelige miljø, der blev vedtaget i Stockholm den 16. juni 1972,

ER SIG BEVIDST, at anvendelsen af miljøpåvirkningsteknik til fredelige formål kunne forbedre det indbyrdes forhold mellem mennesket og naturen og bidrage til miljøets bevarelse og forbedring til gavn for nulevende og kommende slægter,

DOG ERKENDER, at militær eller enhver anden fjendtlig anvendelse af sådan teknik kunne have yderst skadelige indvirkninger på menneskenes velfærd

ØNSKER effektivt at forbyde militær eller enhver anden fjendtlig anvendelse af miljøpåvirkningsteknik med henblik på at fjerne de farer for menneskeheden, som en sådan anvendelse medfører, og bekræfter deres villighed til at arbejde for opfyldelsen af dette mål,

OGSÅ ØNSKER at bidrage til styrkelse af tilliden mellem nationerne og til en yderligere forbedring af den internationale situation i overensstemmelse med de formål og principper, der er nedfældet i De forenede Nationers Pagt,

ER BLEVET ENIGE OM følgende:

Artikel I

1. Enhver stat, der er deltager i denne konvention, forpligter sig til ikke at indlade sig på militær eller nogen anden fjendtlig anvendelse af miljøpåvirkningsteknik, der har udbredte, langvarige eller alvorlige virkninger, som et middel til at påføre nogen anden deltagerstat ødelæggelse, skade eller overlast.

2. Enhver stat, der er deltager i denne konvention, forpligter sig til ikke at hjælpe, opmuntre eller tilskynde nogen stat, gruppe af stater eller international organisation til at indlade sig på handlinger, der strider mod bestemmelserne i denne artikels stk. 1.

Artikel II

Udtrykket »miljøpåvirkningsteknik«, som anvendt i artikel I, refererer sig til enhver teknik til ændring - ved bevidst indgriben i naturprocesser - af jordens dynamik, sammensætning eller struktur, herunder dens flora og fauna, litosfære, hydrosfære og atmosfære, eller det ydre rum.

Artikel III

1. Bestemmelserne i denne konvention skal ikke være til hinder for anvendelsen af miljøpåvirkningsteknik til fredelige formål og præjudicerer ikke de almindeligt anerkendte principper og gældende regler i folkeretten vedrørende sådan anvendelse.

2. De stater, der deltager i denne konvention, forpligter sig til at lette og har ret til at deltage i den størst mulige udveksling af videnskabelige og teknologiske oplysninger om anvendelsen af miljøpåvirkningsteknik til fredelige formål. De deltagerstater, der er i stand dertil, skal enkeltvis eller sammen med andre stater eller internationale organisationer bidrage til det internationale økonomiske og videnskabelige samarbejde om bevarelse, forbedring og fredelig udnyttelse af det naturlige miljø under behørig hensyntagen til behovene i verdens udviklingsområder.

Artikel IV

Enhver stat, der er deltager i denne konvention, forpligter sig til at træffe de foranstaltninger, den anser for nødvendige i overensstemmelse med sine forfatningsmæssigt foreskrevne fremgangsmåder til at forbyde og forhindre enhver handling i strid med konventionens bestemmelser overalt, hvor den har jurisdiktion eller kontrolmyndighed.

Artikel V

1. De stater, der deltager i denne konvention, forpligter sig til at rådføre sig med hverandre og samarbejde om løsningen af ethvert problem, som måtte opstå med hensyn til konventionens mål eller anvendelsen af dens bestemmelser. Samråd og samarbejde i medfør af denne artikel kan også ske ved passende internationale fremgangsmåder inden for rammerne af De forenede Nationer og i overensstemmelse med De forenede Nationers Pagt. Disse internationale fremgangsmåder kan omfatte bistand fra vedkommende internationale organisationer såvel som fra et rådgivende ekspertudvalg som fastsat i denne artikels stk. 2.

2. Til de formål, der er angivet i denne artikels stk. 1, skal depositaren senest en måned efter modtagelsen af en anmodning fra en stat, som er deltager i denne konvention, indkalde et rådgivende ekspertudvalg. Enhver deltagerstat kan udpege en ekspert til dette udvalg, hvis funktioner og forretningsorden er angivet i tillægget, der udgør en integrerende del af konventionen. Udvalget skal til depositaren afgive en oversigt over sine undersøgelser, hvori medtages alle de synspunkter og oplysninger, der er fremlagt for udvalget under dets forhandlinger. Depositaren skal fremsende oversigten til alle deltagerstaterne.

3. Enhver stat, der er deltager i denne konvention, og som har grund til at tro, at en anden deltagerstat overtræder de forpligtelser, der følger af konventionens bestemmelser, kan indgive en klage til De forenede Nationers sikkerhedsråd. En sådan klage bør indeholde alle relevante oplysninger såvel som eventuelle bevisligheder til støtte for dens berettigelse.

4. Enhver stat, der er deltager i denne konvention, forpligter sig til at medvirke til gennemførelsen af enhver undersøgelse, som sikkerhedsrådet måtte iværksætte i overensstemmelse med bestemmelserne i De forenede Nationers Pagt, på grundlag af den klage, rådet har modtaget. Sikkerhedsrådet skal meddele deltagerstaterne resultaterne af undersøgelsen.

5. Enhver stat, der er deltager i denne konvention, forpligter sig til i overensstemmelse med De forenede Nationers Pagt at yde eller støtte bistand til enhver deltagerstat, som anmoder herom, såfremt sikkerhedsrådet bestemmer, at denne deltager har lidt skade eller sandsynligvis vil komme til at lide skade som følge af brud på konventionen.

Artikel VI

1. Enhver deltagerstat kan foreslå ændringer i denne konvention. Teksten til ethvert ændringsforslag skal indgives til depositaren, som omgående rundsender det til samtlige deltagerstater.

2. Et ændringsforslag træder i kraft for alle de deltagerstater, der har tiltrådt det, når et flertal af deltagerstaterne har deponeret deres tiltrædelsesinstrumenter hos depositaren. Herefter træder det i kraft for hver enkelt af de øvrige deltagerstater på den dato, den deponerer sit tiltrædelsesinstrument.

Artikel VII

Denne konvention er af ubegrænset varighed.

Artikel VIII

1. Fem år efter konventionens ikrafttræden skal depositaren sammenkalde en konference i Geneeve af de stater, der er deltagere i konventionen. Konferencen skal gennemgå, hvorledes traktaten virker for derved at sikre, at dens formål og bestemmelser gennemføres, og skal navnlig undersøge effektiviteten af bestemmelserne i artikel I, stk. 1, med hensyn til fjernelsen af farerne ved militær eller enhver anden fjendtlig anvendelse af miljøpåvirkningsteknik.

2. Herefter kan med mindst femårige mellemrum et flertal af deltagerstaterne i konventionen få sammenkaldt en konference med samme formål ved at fremsætte forslag herom over for depositaren.

3. Såfremt ingen konference til gennemgang af konventionen er blevet sammenkaldt i medfør af denne artikels stk. 2 inden ti år efter afslutningen af en forudgående konference til en sådan gennemgang, skal depositaren høre alle de stater, der er deltagere i konventionen, om deres syn på afholdelsen af en sådan konference. Såfremt en tredjedel eller ti af deltagerstaterne, alt efter hvilket antal der er det mindste, svarer bekræftende, skal depositaren øjeblikkelig tage skridt til at sammenkalde konferencen.

Artikel IX

1. Denne konvention står åben for undertegnelse af alle stater. Enhver stat, som ikke undertegner konventionen før dens ikrafttræden i medfør af denne artikels stk. 3, kan tiltræde den på et hvilket som helst tidspunkt.

2. Denne konvention skal ratificeres af signatarmagterne. Ratifikationsinstrumenter eller tiltrædelsesinstrumenter skal deponeres hos De forenede Nationers generalsekretær.

3. Denne konvention træder i kraft, når tyve regeringer har deponeret deres ratifikationsinstrumenter i overensstemmelse med denne artikels stk. 2.

4. For de stater, hvis ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter deponeres efter konventionens ikrafttræden, træder den i kraft på datoen for deponeringen af deres ratifikations eller tiltrædelsesinstrumenter.

5. Depositaren skal omgående underrette alle undertegnende og tiltrædende stater om datoen for hver undertegnelse, datoen for deponeringen af hvert ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument og datoen for denne konventions og alle ændringers ikrafttræden samt om modtagelsen af andre meddelelser.

6. Denne konvention skal af depositaren registreres i henhold til artikel 102 i De forenede Nationers Pagt.

Artikel X

Denne konvention, hvis arabiske, engelske, franske, kinesiske, russiske og spanske tekster har samme gyldighed, skal deponeres hos De forenede Nationers generalsekretær, der skal fremsende behørigt bekræftede genparter deraf til de undertegnede og tiltrædende staters regeringer.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, undertegnet denne konvention åbnet for undertegnelse i Geneeve den attende maj nitten hundrede og syv og halvfjerds.

  • (Underskrifter)

Tillæg til konventionen

Rådgivende ekspertudvalg

1. Det rådgivende ekspertudvalg skal påtage sig at iværksætte passende undersøgelser og at afgive ekspertudtalelser vedrørende ethvert problem, der rejses i medfør af artikel V, stk. 1, i denne konvention af den deltagerstat, der anmoder om udvalgets indkaldelse.

2. Det rådgivende ekspertudvalgs arbejde skal organiseres således, at det kan udføre de opgaver, der er anført i dette bilags punkt 1. Udvalget skal afgøre procedurespørgsmål vedrørende tilrettelæggelsen af dets arbejde, så vidt muligt ved consensus, men ellers ved et flertal af de tilstedeværende, der afgiver deres stemme. Der skal ikke stemmes om substansspørgsmål.

3. Depositaren eller dennes repræsentant skal være formand for udvalget.

4. Hver ekspert kan på møderne bistås af en eller flere rådgivere.

5. Hver ekspert skal have ret til gennem formanden at anmode stater og internationale organisationer om sådanne oplysninger og bistand, som eksperten anser for ønskelig til udførelsen af udvalgets arbejde.

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes den 19. april 1978 hos De forenede Nationers generalsekretær, og konventionen trådte i medfør af artikel IX, stk. 3, i kraft for Danmark den 5. oktober 1978.

Endvidere har følgende lande ratificeret eller tiltrådt konventionen: Den bjelorussiske socialistiske Sovjetrepublik, Bulgarien, Cuba, Cypern, Finland, Ghana, Laos, Mongoliet, Polen, De socialistiske Sovjetrepublikkers Union, Spanien, Sri Lanka, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Tjekkoslovakiet, Tunesien, Den tyske demokratiske Republik, Den ukrainske socialistiske Sovjetrepublik, Ungarn, Den arabiske republik Yemen.

Udenrigsministeriet, den 15. februar 1979.

Lise Østergaard

Add comment


Security code
Refresh